Verslag ALV 2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

 

Op maandag 11 december 2017 is de algemene ledenvergadering gehouden. Naast het dagelijks bestuur waren er 33 leden aanwezig. Piet Peters (voorzitter) opent de vergadering en zegt dat er vier afmeldingen zijn. Daarna komen de notulen van de ALV van 2016 aan de orde. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 

Jaaroverzicht

Theo Cillessen leest het verslag voor van het zaalvoetbal i.v.m. afwezigheid van Justin Heijmen.

“Afgelopen seizoen hebben wederom 4 teams vanuit Rijnland deelgenomen aan de zaalcompetitie. Waar op het veld dit seizoen begonnen is met het digitale wedstrijdformulier is dit vorig seizoen al in de zaal geïntroduceerd. Vanaf de eerste wedstrijd is dit goed verlopen en maakt dit het voor zowel de leiders als de scheidrechters een stuk makkelijker om alles in te vullen. Alle 4 de teams hebben in de 4de klasse gespeeld maar wel in verschillende regio’s. Rijnland 1 heeft vanaf de eerste wedstrijd bovenaan gestaan en dit uiteindelijk ook kunnen bekronen met het kampioenschap. Rijnland 2 is keurig in de subtop geëindigd van hun klasse net als Rijnland 4. Rijnland 3 deed lange tijd mee voor het kampioenschap maar kwam uiteindelijk toch tekort  en heeft genoegen moeten nemen met een plaats bij de top-4. Via deze weg wil ik ook eenieder bedanken die afgelopen seizoen heeft gefloten bij de thuiswedstrijden van een van de teams. Zonder deze mensen zouden er anders geen wedstrijden gespeeld kunnen worden” Was getekend, Justin Heijmen, zaalvoetbalcoördinator.

 

Vervolgens leest Theo Cillessen namens de technische commissie het verslag voor.

“Terugblik en vooruitblik zaal

Zowel in het seizoen 2016 – 2017 als 2017 – 2018 speelt SC Rijnland met vier teams in de zaal… Sportief hoogtepunt was het kampioenschap van het 1ste team…

Ook dit seizoen speelt het 1ste team weer voor de bovenste plaats… De overige drie teams draaien mee in de middenmoot van hun klassen…

Terugblik en vooruitblik jeugd

Het seizoen 2016 – 2017 zijn we gestart met 14 jeugdteams. Vanaf vorig seizoen is het streven van de SJO Rijnland / Gelders Eiland is om de “selectieteams” (het eerste team binnen iedere leeftijdsklasse) op minimaal 3de klasse niveau te laten voetballen… Hier zijn we dan ook vorig seizoen in de najaar competitie mee gestart. Het is een goed signaal, om te concluderen dat vrijwel iedere “selectieteam” heeft meegedaan om de bovenste plaatsen, waardoor deze teams in de aansluitende voorjaarscompetitie vrijwel allemaal 2de klasse speelden. Tijdens de winterstop periode van het seizoen 2016-2017 is het eerste echte “meiden” team opgericht (JO11), iets waar we als SJO

Rijnland / Gelders Eiland trots op zijn. Tot slot: In de winterstop speelt de SJO Rijnland / Gelders Eiland met alle teams tot en met JO-13 een zaalcompetitie. Tijdens deze zaal competitie waren twee kampioenschappen te vieren (JO9-4 en JO11-1).

Het seizoen 2017 – 2018 zijn we gestart met 17 jeugdteams… Drie meer dus dan het vorige seizoen. Ook dit jaar zijn de selectieteams weer gestart in de 3de klasse. Ook dit jaar doen ze allemaal weer bovenin mee. Drie teams (JO19-1, JO17-1, JO13-1) kunnen hierbij nog kampioen worden. Het is goed om te zien dat we in vrijwel iedere leeftijdscategorie twee teams hebben. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de afdeling jeugd bij de SJO Rijnland / Gelders Eiland een stijgende lijn te pakken heeft.

Nog even speciale aandacht voor ten eerste het meidenteam: De aanwas van spelers is dusdanig groot geweest de afgelopen tijd, dat dit team na de komende winterstop verder zal gaan als een JO13 team (i.p.v. een JO11 team). Ten tweede is bij de start van dit seizoen de spelvorm voor de

JO9 – teams veranderd. Na enige gewenning zien we dat men eraan gewend is en dat ook deze nieuwe spelvorm zijn eerste vruchten afwerpt. Ten derde zal de wedstrijdvorm van de JO11 vanaf volgens seizoen aangepast worden.

Tot slot : Samen met SV Gelders Eiland willen we het jeugdvoetbal verder uitbreiden. Er zijn tal van goede ideeën (clinic ’s op scholen, voetbalschool, samenwerking met RKPSC) hoe dit verder vorm te geven. Zowel aan zijde van SC Rijnland als SV Gelders Eiland ontbreekt het aan “handen” om dit op te pakken. Vanaf deze plek dan ook een oproep aan eenieder om je aan te melden als vrijwilliger bij de jeugd. Veel handen maken immers licht werk.

Terugblik en vooruitblik senioren

Het seizoen 2016 – 2017 is SC Rijnland in eerste instantie gestart met vier teams, echter al snel moesten we een elftal terugtrekken. Hierdoor zijn we de competitie toen met drie teams gestart. Al met al was het een roerig seizoen. Het vierde en tweede elftal kwamen structureel spelers tekort en bij het eerste elftal nam de hoofdtrainer voortijdig afscheid. Desondanks hebben we het seizoen afgerond met drie teams en is het eerste team gepromoveerd via de nacompetitie. Voor SC Rijnland was dat sportief het absolute hoogtepunt.

Het seizoen 2017 – 2018 zijn we verfrissend gestart. Gestart met een nieuwe hoofdtrainer en een nieuw kader. Een brede en jonge spelersselectie van waaruit we Rijnland 1 en Rijnland 2 wilden formeren. En een derde recreatief elftal. Al met al waren de signalen positief. Niets is minder waar!  Al vrij snel bleek dat een gezamenlijke selectie voor Rijnland 1 en Rijnland 2 niet haalbaar was. Hierdoor hebben we (uit pure nood) het tweede elftal terug getrokken. Daarom hebben we op dit moment nog maar twee senioren teams. Iets waar we ons als SC Rijnland voor moeten schamen!

Het eerste elftal kent roerige tijden. Ondanks goed voetbal en veel complimenten over het voetbal, blijven de punten uit. SC Rijnland blijft echter vertrouwen hebben in de ingeslagen weg en is ervan overtuigd dat handhaving in de vierde klasse mogelijk zal zijn.

Vooruitkijkend naar het senioren voetbal bij SC Rijnland zijn we tot de conclusie gekomen dat we ook hier de samenwerking met SV Gelders Eiland moeten aangaan. Immers zitten we met het senioren voetbal al een aantal jaren in een neergaande trend, die we moeten doorbreken. Bij de jeugd is het aantoonbaar dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt, waardoor we dit zelfde effect ook verwachten bij de senioren. De eerste gesprekken met SV Gelders Eiland hebben al plaats gevonden en de eerste contouren zijn hierbij besproken.

Aankomende tijd zullen we samen met de leden het plan verder uitwerken en vorm geven. Wordt dus vervolgd.

 

Financiën.

Vervolgens is de beurt aan Piet Peters en Hans Janssen, onze `penningmeesters` naast hun functies als voorzitter en secretaris. Piet geeft tekst en uitleg over de financiële zaken in het afgelopen seizoen. Per ‘subcategorie’ neemt hij het financiële overzicht door. Het ledenbestand is stabiel en zelfs iets gegroeid. Als positieve puntjes kunnen wederom genoemd worden de inkomsten van de Vriendenloterij en het goede werk van de sponsorcommissie die voor de inkomsten aan sponsorgelden heeft gezorgd. Ook de door de Activiteitencommissie georganiseerde acties hebben de nodige inkomsten opgebracht. Tot slot geeft hij aan dat de begroting voor 2017-2018 er neutraal uitziet zodat we voorlopig nog niet hoeven te denken aan het verhogen van de contributie.

 

 

Kascontrole

Op woensdag 6 december heeft de kascontrole plaatsgevonden. Helaas konden geen van de leden van de kascontrolecommissie op de vergadering aanwezig zijn. Daarom wordt een door Hemmie Rutten afgegeven schriftelijk verklaring van de commissie voorgelezen.

“Hoi Piet en Hans,

Bram Gebert en ik hebben de kascontrole gedaan en onze bevinding is dat de financiële stukken netjes verzorgd waren. Niet alles is op de zelfde manier verwerkt als in voorgaande jaren, maar we hebben wel een beeld dat er zorgvuldig gewerkt is. Het positieve resultaat is ook terug te zien door een toename van de bankpositie. Hierbij geven we onze goedkeuring aan de opgegeven financiële staten. Ik denk tevens dat een compliment naar jullie beide op zijn plaats is”.

Was getekend Hemmie Rutten.

 

De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Geert Jan Boerhof, Bram Gebert, André Timmer en Dick Breure (reserve).

 

Bestuursverkiezing

Piet Peters en Hans Janssen geven beide te kennen dat zij na het lopende seizoen zullen aftreden als voorzitter en secretaris. Daarom wordt er wederom een dringende oproep gedaan voor gegadigden om zich aan te melden voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Piet en Hans zijn bereid om nieuwe bestuursleden in te werken en ook kunnen geïnteresseerden zich melden voor een oriënterend gesprek met het huidige bestuur. Het zou toch zonde zijn als een vereniging die in 2018 haar 100-jarig bestaan viert na dit feest de ‘deur’ zal moeten sluiten wegens gebrek aan bestuursleden.

 

Samenwerking andere verenigingen

We zijn als Rijnland nog steeds in gesprek met de andere verenigingen binnen de gemeente over samenwerking maar vooral over de doelstelling om voetbal op het Gelders Eiland voor de toekomst te behouden. Met het ‘Gelders Eiland’ werken we al samen voor wat betreft de jeugd. Dit is goed bevallen en we willen dat dan ook zeker voortzetten. Ook wordt binnenkort gesproken over samenwerking op het gebied van de senioren. Het bestuur vraagt aan de vergadering om goedkeuring voor deze gesprekken over verdergaande samenwerking en wellicht op termijn, over een aantal jaren, een fusie. Er is voldoende draagvlak en de vergadering spreekt zijn goedkeuring uit.

 

Rondvraag.

Roel Breure vindt het jammer dat het DB gaat stoppen, ondanks dat hij begrip heeft voor hun standpunt, zou hij het denkbaar vinden om dit uit te stellen mede gezien de gesprekken over verdergaande samenwerking en wellicht een fusie op termijn.

 

Babs Gabriël vraagt aandacht voor de geplande Kerstbrodenactie. Zij zoek nog vrijwilligers voor de verkoop op zaterdag 16 december en zij vraagt ook om bestellingen door te geven zodat de broden dan op vrijdagavond 15 december bezorgd kunnen worden.

 

Rick Ruikes vindt het jammer dat er zoveel negatieve geluiden zijn over de senioren. Er gaan toch ook heel veel zaken goed bij Rijnland met name door de inzet van de vele vrijwilligers waarvan er veel hier vanavond aanwezig zijn.

 

Hans Dellemann zegt dat, ondanks de vele trieste verhalen over de senioren, als je zaterdags op het sportpark bent en de vele jeugd bezig ziet, je toch weer geniet en weet waar je het ook voor doet.

 

Hans Janssen

secretaris