Notulen ALV 30 september

03-10-2013 19:22

Notulen Algemene Leden Vergadering 16 september 2013.

20.00 uur / Kantine SC Rijnland

 

Aanwezig: Mark Somers, Rick Ruikes, Fabian Laarman, André Timmer, Raymond Giesen, Reginald Visser, Hans Dellemann, Frans Janssen, Jos Bosch, Maurice Hendriks, Henri Jansen, Han Jansen, Mart Bodde, Roel Breure, Trea Hesse, Wim Hendriks, Hans te Braak, Johan Lamers, Jan Booltink, Roland te Dorsthorst, Bram Gebert, Kevin Jansen, Piet Peters, Hemmie Rutten, Wim Joosten en Hans Janssen.

Afgemeld: Niels Staverman, Carlo Driessen, Mark Lamers, Donny Gerritzen en Dennis Ijsveld.

 

 1. Opening en vaststelling agenda.

Piet opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij is verheugd dat dat er zoveel leden aanwezig zijn. Een speciaal woord van welkom is er voor onze erevoorzitter Roel Breure.

 

 1. Notulen van de ALV op 8 oktober 2012.

Er zijn een geen op- of aanmerkingen.

 

 1. Jaaroverzicht senioren (veld en zaal).

Piet Peters leest het jaaroverzicht van het seizoen 2012 – 2013 voor.

Kort samengevat:

 • De resultaten van de senioren teams (veld) waren niet goed te noemen met als positieve uitschieter het 4e team dat met vlag en wimpel kampioen is geworden. De A-junioren worden bedankt voor het veelvuldig bijstand leveren aan de senioren teams.
 • Er hebben 6 zaalvoerbalteams meegedaan. Het 6e team is kampioen geworden.
 • Piet bedankt alle vrijwilligers en spelers die zich in het afgelopen seizoen voor de SC Rijnland hebben ingezet.
 • We zijn verheugd met het feit dat onze hoofsponsor Autoplex Zevenaar B.V. besloten heeft het contract met 3 jaar te verlengen. Ook gaat er een speciaal dankwoord uit naar de sponsor Compass voor zijn bijdrage aan onze vereniging maar onze dank gaat natuurlijk uit naar alle sponsoren van onze vereniging. En we hopen dan dat we ook het komende seizoen weer op hun steun kunnen rekenen.
 • Het contract met Theo Mennings is met 1 jaar verlengd. Hij zal ook het komende seizoen weer worden bijgestaan door Jos Bosch.
 • Het clubblad ‘de Rijnlander’ is vernieuwd maar vooral verbeterd. Leon Verburg is de drijvende kracht hierachter, waarvoor dank.
 • De website is weer nieuw leven ingeblazen. Ferdi van Bindsbergen en Jacqueline Fransen worden hiervoor bedankt.
 • Ook dank aan alle bestuursleden en vrijwilligers die al dan niet achter de schermen bergen werk verzetten.
 • Tot slot wordt iedereen veel voetbalplezier gewenst in het nieuwe seizoen.

 

 1. Jaaroverzicht jeugdafdeling.

Wim Joosten leest het jaaroverzicht van het seizoen 2012 – 2013 voor.

Kort samengevat:

 • In het afgelopen seizoen hebben er 19 jeugdteams deelgenomen aan de competitie. 5 Juniorenteams en 14 pupillenteams. Opvallend was dat er bij de A en B jeugd weer drie teams konden worden geformeerd.
 • Vanuit de junioren zijn er dit seizoen diverse spelers doorgestroomd naar de selecties van 1 en 2. Het is mooi om te zien dat er dan ook een aantal jeugdige spelers in het 1e elftal onder begeleiding van een aantal ‘oudgedienden’ hun weg hebben gevonden.
 • Als vereniging blijft het behoud van voldoende actieve spelers onze aandacht houden.
 • Een absoluut dieptepunt in het afgelopen seizoen was de wedstrijd van de B2 tegen Veluwezoom B1. Gelukkig bleek tijdens de tuchtzaak dat de spelers en vrijwilligers van Rijnland weinig te verwijten viel.
 • Voor de E- en (m)F-teams was het een mooi seizoen. Diverse teams zijn kampioen geworden.
 • De bekercompetitie bracht dit jaar helaas geen kampioenen voort. We kwamen sommige teams tot in de halve finale.
 • Het succesvolle verloop van het afgelopen seizoen is niet in de minste plaats te danken aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben voor onze jeugdafdeling. Trainers, leiders, scheidrechters, technische commissie en overige vrijwilligers dank hiervoor.
 • Het was spijtig om afscheid te moeten nemen van Frits van Bindsbergen. Hij was een van de drijvende krachten binnen onze jeugdafdeling. Hij wordt dan ook apart bedankt voor zijn inzet.
 • De diverse activiteiten (Sint-Nicolaasfeest, Kerstbrodenactie, Beach Voetbal en nacht van Rijnland) zijn geslaagd. Jammer was dat het Floor Pop toernooi geen doorgang heeft gevonden vanwege te weinig inschrijvingen. Er zijn al plannen voor een succesvollere vormgeving van dit toernooi.
 • Tot slot bedankt Wim alle sponsoren die ervoor gezorgd hebben dat onze jeugd er netjes en verzorgd bijloopt op wedstrijddagen en dat zij beschikken over leerzaam materiaal.

 

 1. Financieel jaarverslag.
 • Hemmie Rutten deelt een aantal stukken uit met betrekking tot de financiën van onze vereniging en leest zijn verslag voor. Bij de diverse punten met betrekking tot uitgaven, inkomsten en de begroting geeft hij een uitleg. De financiële positie van onze vereniging is bevredigend, we hebben een positief resultaat. Vervolgens worden door Hemmie een aantal vragen beantwoord.
 • Raymond Giesen stelt wat vragen over de kosten van het onderhouden van het sportpark en met name de velden. Hij vraagt zich af of bijvoorbeeld het maaien van de velden in eigen beheer niet goedkoper kan. Hemmie zegt dat dit dan door een groot vrijwilligers gedaan moet worden en dat de aanschaf van een machine niet zozeer het probleem is. Maar het blijft niet alleen bij het maaien. De huidige oplossing is nog steeds de beste ondanks dat de kosten – in verband met een lagere bijdrage van de gemeente – in de komende jaren zullen oplopen.
 • Ook de advertentie-inkomsten lopen helaas terug. Hemmie vraagt dan ook om met ideeën te komen om voor de vereniging inkomsten te genereren of om kosten te besparen.

 

 1. Verslag kascontrole september 2013 en benoeming nieuwe kascommissie.

De kascommissie, vertegenwoordigd door Han Jansen en Reginald Visser, doet verslag van hun bevindingen. Zij maken de penningmeester een compliment voor de wijze waarop hij de boekhouding voert en stellen de vergadering dan ook voor om hem decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

Han Jansen treedt terug en Kevin Jansen stelt zich beschikbaar.

De kascommissie voor komend seizoen bestaat uit:

Reginald Visser, Jeroen v.d. Werff en Kevin Jansen.

 

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn Piet Peters en Hemmie Rutten.

Zij worden herkozen.

Voor de functie van secretaris stelt zich herkiesbaar: Hans Janssen.

Hij wordt gekozen.

Het dagelijks bestuur zal er dan met ingang van 16 september als volgt uitzien:

Piet Peters                   Voorzitter

Hemmie Rutten Penningmeester

Hans Janssen              Secretaris

Wim Joosten               Jeugdzaken.

Naast het bestuur zullen er aantal commissies actief zijn zoals:

Sponsorcommissie, Technische commissie, Wedstrijdcommissie, Onderhoudscommissie en een Activiteitencommissie.

Het complete bestuur bestaat dan uit het dagelijks bestuur aangevuld met (vaste) vertegenwoordigers uit de diverse commissies.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.

Piet Peters zegt blij te zijn dat er met de verkiezing van het huidige bestuur een lang bestaande vacature voor de functie van secretaris is ingevuld. Ook laat hij weten dat de eerste ervaringen met het werken met een dagelijks bestuur aangevuld met commissies goed zijn te noemen.

Met deze huidige opzet van het bestuur is er geen apart jeugdbestuur meer.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. Rondvraag.
 • Roel Breure bedankt het bestuur voor haar inzet en wenst het nieuwe bestuur veel succes in de komende tijd. Hij vindt de nieuw gekozen structuur goed van opzet.
 • Bram Gebert vraagt of de vier seniorenteams wel levensvatbaar zijn. Hemmie Rutten geeft aan dat er (op papier) zeker het 2e, 3e en 4e team voldoende personele bezetting hebben. Of dit in de praktijk goed uitwerkt zal gedurende het seizoen blijken.
 • Hans Dellemann vraagt of het een goed idee is om voor de pupillenteams weer kleine ballenzakken c.q. –netten aan te schaffen. De kleinste jeugd loopt met die grote zakken vol met ballen over de grond te slepen omdat ze deze niet alleen kunnen dragen. Daar lijdt het materiaal erg van en dat is dan geldverspilling. Of met twee man dragen of kleinere netten waar minder ballen in kunnen. Deze vraag zal op de eerst volgende vergadering met jeugdleiders aan de orde worden gesteld.

 

 1. Sluiting.

Piet Peters sluit de vergadering nadat hij iedereen bedankt heeft voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor en drankje aan de bar.