Lidmaatschap

Aan- en afmelden, overschrijvingen, contributie

Download hier het aanmeldformulier >>

Aanmeldprocedure t.b.v. (jeugd)leden:

Voordat men beslist om wel; of geen lid te worden van sc Rijnland, wordt men in de gelegenheid gesteld om drie maal gratis mee te trainen.

Men kan zich te allen tijde aanmelden gedurende het seizoen.

Aan- en afmelden:

Het aanmelden en afmelden van leden moet altijd schriftelijk gebeuren.

Bij de bestuursleden en via de website van Rijnland ( https://www.sc-rijnland.nl/ ) zijn hiervoor formulieren te krijgen.

Men kan zich aanmelden als lid vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Het ingevulde aan- afmeldformulier kan worden ingeleverd bij de

SC Rijnland t.a.v. Ledenadministratie, Rekkenveld 33, 6916 LG Tolkamer

of bij een van de bestuursleden in de bestuurskamer van Rijnland.

Overschrijvingen:

Overschrijving naar een andere vereniging kan in principe maar eens per jaar en wel voor 1 juni,

zodat het daarop volgende seizoen bij de andere vereniging kan worden gespeeld.

Dit dient te gebeuren door middel van overschrijvingsformulier en een ledenmutatiekaart.

Contributie met ingang van 1 juli 2015.

Senioren (veld)                               € 46,00 per kwartaal

Futsal                                              € 38,00 per kwartaal

Junioren (veld)                                € 36,75 per kwartaal

Pupillen (veld)                                  € 32,75 per kwartaal

Donateurs                                        € 25,00 per jaar

Inschrijfgeld                                      € 10,00 per aanmelding

 

De contributie en de jaarlijkse bijdrage per seizoen zijn gebaseerd op een jaarlijkse algemene kostenstijging van gemiddeld 5% per jaar. De contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage dienen ieder jaar te worden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast kan de Algemene Ledenvergadering op advies van het bestuur, jaarlijks besluiten de contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage aan te passen of gelijk te houden al naar gelang de situatie.

Meerdere leden uit één gezin genieten een kortingspercentage en wel als volgt: tweede kind 25% en derde kind 50%. Deze regeling geldt tot het moment dat men bij de senioren gaat spelen.

Het contributiesysteem kent geen mogelijkheid deze korting automatisch te berekenen.
Leden die in aanmerking denken te komen voor deze korting kunnen dit bij de ledenadministratie kenbaar maken. In overleg met het bestuur kan deze korting dan worden toegepast.

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Een begeleider/trainer is vrijgesteld van contributie in de spelsoort waarin deze als begeleider/trainer actief is.

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot 1 juli a.s. en daarna automatisch telkens voor 1 jaar verlengd, zolang niet tenminste 30 dagen vóór 1 juli het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie van sc Rijnland. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. De contributie en andere uit het lidmaatschap voorvloeiende verschuldigde bedragen worden automatisch door de penningmeester geïncasseerd.

Betaling van de contributiegelden:

De contributie wordt vooraf per kwartaal automatisch geïncasseerd van uw bankrekening. Hiervoor dient u ons wel te machtigen. Leden die wensen de contributie niet via een automatische incasso te betalen zijn verplicht de contributie voor een vol jaar vooruit te betalen. Bij 2 of meer maanden contributieachterstand volgt een schorsing en deze duurt tot de contributie is voldaan.

Bent u in het bezit van een GelrePas 2017 of 2018 dan kan sc Rijnland de contributie declareren bij GelrePas.

Om de contributie via GelrePas te betalen moet u een kopie (duidelijk leesbaar) van de GelrePas 2017 of 2018 opsturen naar de ledenadministratie van SC Rijnland, dit kan per mail of per post.