Single Blog Title

This is a single blog caption

Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 mei 2018.

Piet Peters opent de vergadering en zegt dat er vijf afmeldingen zijn en heet onze erevoorzitter Roel Breure evenals Kim Vermeulen als enige vrouw, van harte welkom. Fijn dat er zoveel leden zijn.

Daarna gaat hij in op de reden van deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Ruim één jaar geleden heeft het huidige DB, hij en Hans Janssen, aangegeven dat dit voor hen het laatste seizoen zou zijn als bestuurders van Rijnland. Een aantal maanden geleden hebben Rick Ruikes en John Cornelissen een aantal mensen (´Rijnlanders’) bij elkaar geroepen en gebrainstormd hoe het op bestuurlijk vlak nu verder moest. Uiteindelijk hebben deze gesprekken een positief resultaat opgeleverd en zijn er een vijftal mensen bereid gevonden om het nieuwe dagelijks bestuur te gaan vormen.

Er hebben zich naast deze vijf personen geen andere kandidaten gemeld bij de voorzitter.

Piet noemt vervolgens de personen die zich kandidaat gesteld hebben:

  • Raymond Giesen voor voorzitter;
  • Michiel Geurds en Dick Breure voor het secretariaat;
  • Carlo Driessen en Joris Fransen voor het penningmeesterschap.

De werkzaamheden voor het secretariaat en het penningmeesterschap zullen in nader onderling overleg verdeeld worden.

De vergadering staat unaniem achter deze voordracht en laat dit blijken met een luid applaus.

De feitelijk bestuursoverdracht zal plaatsvinden per 1 juli 2018, dit in verband met het afsluiten van het lopende seizoen per 30 juni a.s.

Piet besluit met het bedanken van alle aanwezigen voor het in het huidige DB gestelde vertrouwen. De laatste jaren waren soms ‘zwaar’ wegens het ontbreken van een penningmeesster maar in het totaal gezien waren het voor hem en Hans mooie jaren waar ze met voldoening op terug kijken. De vereniging staat er gezond voor en het is nu aan een jongere generatie om dit voort te zetten en verder uit te bouwen. Veel succes daarmee.

Hierna neemt de ‘nieuwe’ voorzitter, Raymond Giesen, het woord.

Allereerst een dankwoord aan Piet Peters en Hans Janssen, mede dankzij hen zit de vereniging weer in de ‘lift’. Het nieuwe bestuur wil te zijner tijd op een passende wijze afscheid nemen van hen.

Er zijn inderdaad ongeveer 2 maanden geleden een aantal gesprekken geweest met een groep Rijnlanders. Daar zijn nu deze 5 personen uit voortgekomen die het nieuwe DB gaan vormen. Er staat en stond hen wel een uitdaging te wachten. Denk hierbij aan een nieuwe kantinebeheerder en het zoeken naar vrijwilligers als aanvulling voor een aantal ‘onderbezette’ commissies. Deze commissies verzetten bergen met werk en het nieuwe bestuur hoopt dan ook dat ze dat blijven doen. Een paar van deze zaken zijn, de opknapbeurt van de kantine en sportpark. Jammer dat de TC, Theo Cillessen en Hans Vermeulen, niet aanwezig kunnen zijn want ook zij hebben bergen met werk verzet denk hierbij onder andere aan de SJO en verdergaande samenwerking met het Gelders Eiland. Het huidige bestuur wil deze samenwerking dan ook zeker voorzetten en daar waar mogelijk en wellicht nodig, verder uitbouwen. Ook voor het op handen zijnde jubileum moet nog veel werk verzet worden maar het raamwerk staat.

Afsluitend: wij (het nieuwe bestuur) willen dan ook de ingezette weg vervolgen.

Tenslotte neemt Hans Janssen het woord.

Hij zegt dat er hem vanuit diverse kanten verzoeken hebben bereikt om Piet Peters te laten benoemen tot erevoorzitter. Na een periode van 33 jaar (eerst als secretaris en later als voorzitter) neemt hij nu afscheid. Omdat dit door de ALV moet gebeuren vraagt hij hiervoor de toestemming. Dit gebeurt wederom unaniem met een luid applaus.

Dus, Piet Peters wordt met ingang van 1 juli 2018 Erevoorzitter van de sc Rijnland.

Als laatste vraagt erevoorzitter Roel Breure het woord.

Hij heet Piet van harte welkom als mede-erevoorzitter en bedankt het huidige bestuur voor hun werkzaamheden en wenst het nieuwe bestuur veel succes met het besturen van deze mooie vereniging.

Tenslotte sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen en nodigt hen uit voor een drankje.