Bestuur

      
 Voorzitter:                     Secretaris:                   Penningmeester:
 Piet Peters                    Hans Janssen               Vacature

 

                   Daarnaast maken de afgevaardigden van de diverse commissies

                   deel uit van het (voltallige) bestuur.

 

 • Vergaderschema bestuur 2016-2017 
 •  
 • Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

 • Op maandag 17 oktober 2016 is de algemene ledenvergadering gehouden. Naast het dagelijks bestuur waren er 32 leden aanwezig. Piet Peters (voorzitter) opent de vergadering en zegt dat er twee afmeldingen zijn. Daarna komen de notulen van de ALV van 2015 aan de orde. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

   

  Jaaroverzicht.

  Piet Peters doet verslag voor wat betreft de senioren.

  “Beste sportvrienden,

  Als we naar het afgelopen seizoen kijken dan moeten we concluderen dat de resultaten niet overweldigend waren. Het 1e elftal onder leiding van Bob Hartemink had te maken met veel blessures, maar desondanks behaalden zij toch nog ’n eervolle 6e plaats. Het 2e elftal heeft niet gebracht van wat we ervan verwacht hadden, afspraken ‘er vol voor te gaan’ vielen grotendeels in duigen, omdat diverse spelers er de brui aangaven, reden, ‘geen zin meer’, niet te geloven! Door met spelers te schuiven konden Leo en zijn mannen het seizoen toch afmaken met ’n plaats in de onderste regionen. Het 3e elftal zorgde ervoor dat zij zondags bij de wedstrijd compleet waren, dit was niet altijd even makkelijk. Het 4e elftal was ’n team, want ook al verloren ze met grote cijfers, zij waren er altijd. Ik wil de trainers/leiders dan ook hartelijk danken voor hun inzet en moeite die ze hebben genomen er toch voor te zorgen dat er zondags ’n elftal stond. Ook wil ik alle sponsoren bedanken voor hun steun, want zonder hen kan ’n vereniging niet bestaan.

   

  Fusie met Zevenaar.

  Met betrekking tot de fusie van onze gemeente met de gemeente Zevenaar weten we niet wat er ons te wachten staat! Afgelopen donderdag is er nog weer een gesprek geweest met de gemeente Zevenaar en de voorzitters van de ‘eilandverenigingen’.

   

  Samenwerking Aerdt/Carvium/Rijnland.

  Na diverse gesprekken gedurende het afgelopen seizoen was de start voor wat betreft de samenwerking bij de jeugdafdeling ’n feit! Met name Theo Cillessen heeft hier menig uurtje in gestoken. En tot op heden loopt deze samenwerking perfect.

  We zijn nu in gesprek om ook de samenwerking bij de senioren tot stand te brengen, waarbij we gedacht hebben, indien mogelijk eerst de lagere teams samen te voegen. Dat het nodig is blijkt wel uit het gegeven dat we in het lopende seizoen met de nodige moeite 3 elftallen samen kunnen stellen, terwijl we meer als 50 spelers ter beschikking hebben”.

   

  Namens Justin Heijmen, het zaalvoetbal.

  “In het seizoen 15-16 werd Rijnland vertegenwoordigd door 4 teams. Deze 4 teams werden in dezelfde competitie ingedeeld waardoor er de nodige “clashes” tussen de verschillende teams plaats vonden. Waar het 2de, 3de en het 4de in de middenmoot/subtop eindigde werd het 1ste glansrijk kampioen door 1 wedstrijd gelijk te spelen en de rest allemaal te winnen. Ook in het seizoen 16-17 zijn we weer gestart met 4 teams. Het 2de, 3de en 4de zijn bij elkaar ingedeeld en gaan proberen het kampioenschap binnen te slepen in een klasse die verder georiënteerd is richting Arnhem/Elst. Het 1ste is weer ingedeeld in de regio Liemers en zal hier proberen het kampioenschap te prolongeren. Vanaf dit seizoen wordt er in het zaalvoetbal ook met een digitaal wedstrijdformulier gewerkt zoals op het veld al gebeurde. Dit is eigenlijk vlekkeloos verlopen en functioneert tot ieders tevredenheid”.

   

  Theo Cillessen doet verslag voor wat betreft de jeugdafdeling.

  “Een algemene ledenvergadering is een geschikt moment om terug te kijken, te kijken naar de actuele situatie en om vooruit te kijken. Zo ook voor de jeugdafdeling voetbal van SC Rijnland.

   

  Seizoen 2015-2016

  Terugkijkend op het seizoen 2015 – 2016 is de conclusie dat deze teleurstellend is verlopen. Zoals al enige tijd te zien is er een afname van het aantal spelende leden, een afname van het aantal vrijwilligers in het kader en een afname van het aantal commissie leden. Overigens is deze problematiek ook te zien bij andere (en omliggende) voetbalverenigingen.

  Mede door deze problematiek waren we in 2015-2016 genoodzaakt om twee junioren teams terug te trekken uit de competitie. Dat was de B1 en een C-elftal. Daarnaast was het door de beperkte bezetting van kader en (technische) commissie niet mogelijk om altijd de kwaliteit te bieden die we als SC Rijnland nastreven.

  Gelukkig waren er een aantal spaarzame sportieve hoogtepunten. Zo was er het kampioenschap van de F1. Opmerkelijk was het dubbele kampioenschap van de C1. Zowel in de najaarscompetitie als de voorjaarscompetitie stonden ze op de 1ste plaats.

   

  Seizoen 2016 – 2017

  Aan het einde van vorig seizoen en aan het begin van dit seizoen was het voor het hele bestuur van SC Rijnland duidelijk dat het anders moest om de jeugdafdeling van SC Rijnland een toerkomst te geven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een samenwerking met Aerdt en Carvium. Sinds de start van dit seizoen gaat het jeugdvoetbal dan ook verder onder de naam: SJO Rijnland/Aerdt/Carvium.

  De samenwerking staat niet straks omschreven, maar is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Enkele belangrijke afspraken zijn wel dat iedere speler lid blijft van zijn eigen club, dat er getraind wordt bij SC Rijnland en dat thuiswedstrijden naar ratio verdeeld worden over de drie locaties. Dit op basis van de bezetting van het team. Door deze samenwerking beschikken we sinds het begin van dit seizoen weer over een gezonde jeugdafdeling. We beschikken over minimaal een elftal binnen iedere jeugdcategorie. De eerste teams binnen deze categorie spelen allen 3de klasse en draaien mee in de top. Al met al dus sprake van een zeer goed begin. De samenwerking heeft een positief effect op het aantal spelende jeugdleden wat aanzienlijk aantrekt sinds de start van dit seizoen. Ook het aantal kaderleden neemt toe evenals de bezetting van de (technische) commissie.

   

  Vooruitkijken

  Doordat de technische commissie nu bestaat uit vijf kaderleden, zijn we in staat om de gehele SJO Rijnland/Carvium/Aerdt een kwaliteitsimpuls te geven. Enkele plannen die op dit moment verder uitgewerkt worden zijn onder andere een trainingsopbouw vanaf F tot en met A, een begeleidingsprogramma voor trainers en leiders en een gezond selectiebeleid met als doel om naast plezier ook kwaliteit te borgen. Tot slot: Na een aantal magere jaren, lijkt het tij te keren. Samen met Aerdt en Carvium doen we er alles aan om het jeugdvoetbal op het Gelders Eiland te behouden. De deur staat open voor andere voetbalclubs op het eiland. Verdere uitbereiding van de SJO is goed voor de toekomst, dus ook voor de onze”.

   

  Aansluitend geven Piet Peters en Hans Janssen tekst en uitleg over de plannen en de gesprekken met de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar alsmede de andere verenigingen op het Gelders Eiland.

  De plannen om door te gaan met het samenwerken en deze uit te breiden worden door de aanwezigen onderstreept. Het uiteindelijke doel is om voetbal op het Gelders Eiland voor de toekomst te behouden.

   

  Financiën.

  Vervolgens is de beurt aan Bas Meijer, onze penningmeester. Hij geeft tekst en uitleg over de financiële zaken in het afgelopen seizoen. Per ‘subcategorie’ neemt hij het financiële overzicht door. Kleine zorgpuntjes zijn het teruglopen van het aantal leden hetgeen minder inkomsten aan contributie betekent en de stijgende kosten. Als positieve puntjes kunnen genoemd worden de inkomsten van de Vriendenloterij en het goede werk van de sponsorcommissie die voor meer inkomsten aan sponsorgelden heeft gezorgd. Tot slot geeft hij aan dat de begroting voor 2016-2017 er neutraal uitziet zodat we nog niet hoeven te denken aan het verhogen van de contributie.

   

  Namens de kascontrolecommissie, die dit jaar bestond uit Hemmie Rutten, Bram Gebert en Kevin Jansen, doet Hemmie verslag van hun bevindingen. Het zag er goed uit en er kan dus aan de penningmeester decharge verleend worden. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Hemmie Rutten, Geert Jan Boerhof en Bram Gebert.

   

  Bestuursverkiezing.

  Bas Meijer gaat stoppen als penningmeester en is derhalve niet herkiesbaar. Piet Peters en Hans Janssen zijn wel herkiesbaar maar geven aan dat zij dit niet doen voor nog eens drie jaar. Dit met het oog op de gesprekken over verdergaande samenwerking met andere verenigingen die uiteindelijk zullen leiden tot een fusie.

  Nadat Piet, Bas bedankt heeft voor zijn werkzaamheden als penningmeester wordt er gevraagd of gegadigden voor de functie van penningmeester zich willen melden.

   

  Rondvraag.

  Hans Dellemann doet een oproep voor meer hulp bij de zaterdagdiensten in de bestuurskamer. Het komt momenteel op drie mensen neer.

  Roel Breure bedankt de voorzitter en secretaris dat zij zich wederom herkiesbaar hebben gesteld.

  Partrick Helmes geeft aan dat het 1e team zich weer beschikbaar stelt voor de kerstbrodenactie.

   

  Hans Janssen

  secretaris